Sugatsune Kogyo is founded by Tsunesaburo Sugasawara